(+34) 656934857dalmaucarles@icab.cat
Carles Dalmau Logo

Mediació:
“Podem trobar sortides del conflicte acompanyats de la facilitació del mediador.”

Mediació i gestió de conflictes

Abans de recórrer a la confrontació als jutjats, la mediació és una solució eficaç, econòmica, duradora i humana enfront de múltiples circumstàncies en les quals hi ha un conflicte entre persones; especialment en aquelles situacions en les quals, per distints motius, aquestes han de mantenir contacte o comunicació en el futur.

El conflicte, les situacions controvertides i complexes són habituals, normals i pròpies de les persones i de les comunitats humanes. En opinió de significats conflictològics, els conflictes són neutres, ni bons ni dolents en si mateixos. Senzillament, són consubstancials a la naturalesa humana.

En la nostra cultura occidental, els sistemes que la societat ha ideat per solucionar les diferències i els conflictes s’han centrat tradicionalment en la confrontació adversativa, recorrent als tribunals de justícia amb la pretensió de guanyar l’adversari, obtenir i que ens donin tota la raó. En definitiva, vèncer, inclús humiliar l’altra part.

La realitat, emperò, és que són la majoria aquells tipus de situacions o relacions en les quals les persones, grups o comunitats han de seguir mantenint relacions, contacte o comunicació per diversos motius. En tots aquests casos, la “victòria” als tribunals possiblement hagi resolt un problema jurídic… Però quasi amb total seguretat no haurà solucionat ni orientat, ni haurà contribuït a solucionar el vertader conflicte preexistent entre les parts.

En aquest sentit, seria injust no reconèixer que juntament amb l’ordre jurisdiccional, en les nostres societats han existit i existeixen formes alternatives de solucionar les diferències (jutges de pau, síndics de greuges o defensors de la ciutadania, etc.). A això cal afegir les directives del Parlament Europeu i les recomanacions del Consell d’Europa que reiteren que un sistema de justícia modern ha d’incorporar mitjans alternatius de solució de conflictes.

La mediació s’ubica en els coneguts com ADR (acrònim anglès d’Alternative Dispute Resolution, o sia, Resolució Alternativa de Conflictes). És a dir, els sistemes o mètodes alternatius de solució de conflictes tals com l’arbitratge, la mediació o la conciliació.

La mediació és un procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari i confidencial que pretén facilitar la comunicació entre les persones, per tal que elles mateixes gestionin una solució dels conflictes que els afecten, amb l’assistència d’una persona mediadora que actua de manera imparcial i neutral, propiciant l’assoliment d’acords.

La mediació com a mètode de gestió de conflictes permet:

a) Evitar l’inici de processos judicials

b) Agilitzar els processos judicials ja iniciats

c) Reduir els costos i efectes d’un procés judicial

Participant voluntàriament en un procediment de mediació, pretenem assolir acords favorables per les parts, pretenem gestionar i transformar el conflicte, minimitzar els seus costos (emocionals i econòmics) i canalitzar les possibles futures relacions, atès que les solucions o acords assolits no han sigut fruit de la confrontació, sinó de la col·laboració i del diàleg constructiu de les parts, facilitat pel mediador.

El procediment de mediació és aplicable tant en assumptes civils com mercantils. La mediació familiar comprèn, entre altres coses:

a) Les situacions de nul·litat matrimonial, separació o divorci i les matèries que han de ser acordades en el corresponent conveni regulador.

b) Les situacions de les parelles estables en trencar-se la convivència.

c) La liquidació dels règims econòmics matrimonials.

d) Assumptes relatius a la filiació, adopció i acollida.

e) Els conflictes derivats de l’exercici de la potestat parental i del règim i forma d’exercici de la custòdia dels fills.

f) Els conflictes relatius a la comunicació i relació entre progenitors, descendents, avis, néts i altres parents i persones de l’àmbit familiar.

g) Els conflictes relatius a l’obligació d’aliments entre parents i la cura des les persones majors o dependents en les quals existeixi una relació de parentiu.

h) La liquidació de béns en situació de comunitat entre els membres d’una família (divisió de “la cosa comú”, principalment propietats immobiliàries).

i) Les qüestions relacionals derivades de la successió d’una persona (herència).

j) Els conflictes sorgits en les relacions de convivència d’“ajuda mútua” (quan dues o més persones conviuen en una mateixa llar habitual i comparteixen, sense contraprestació i amb voluntat de permanència i ajuda mútua, les despeses comunes o el treball domèstic, o ambdues coses, Art. 240-1 CCCat).

k) Els aspectes de convivència en les acollides d’ancians, l’elecció de tutors, l’establiment del règim de visites a les persones incapacitades i les qüestions econòmiques derivades de l’exercici de la tutela o de la guarda de fet.

l) Els conflictes de relació entre persones sorgits en el si de l’empresa familiar.

m) Qualsevol altre conflicte en l’àmbit del dret de la persona i de la família susceptible de ser plantejat judicialment.

Addicionalment, la mediació civil no-familiar també comprèn qualsevol tipus de qüestió o pretensió en matèria de dret privat que pugui conèixer-se en un procés judicial i que es caracteritzi perquè s’hagi trencat la comunicació personal entre les partes, si aquestes han de mantenir relacions en el futur i, particularment, entre altres coses. Aquests podrien ser els casos de:

a) Els conflictes relacionals sorgits en l’àmbit de les associacions i fundacions.

b) Els conflictes relacionals en l’àmbit de la propietat horitzontal i en l’organització de la vida ordinària de les urbanitzacions (per exemple quan sorgeixen conflictes entre veïns).

c) Les diferències greus en l’àmbit de la convivència ciutadana o social, per evitar la iniciació de litigis en els jutjats (per exemple conflictes en l’espai públic com contaminació acústica, incivisme, entre altres coses).

d) Els conflictes derivats d’una diferent interpretació de la realitat degut a la coexistència de les diverses cultures presents en la comunitat.

e) Qualsevol altre conflicte de caràcter privat en el qual les parts hagin de mantenir relacions personals en el futur, si, raonablement, encara es pot evitar la iniciació d’un litigi en els jutjats o pot afavorir-se’n la transacció.

 

Experiència en Mediació

La meva experiència en l’àmbit de la Mediació es remunta a fa més de 20 anys, inicialment com Advocat especialitzat en Dret Civil i de Família, aplicant-lo especialment en casos de Divorci de mutu acord i, posteriorment, amb els 12 anys de servei públic com a Síndic de Greuges (també conegut com a Defensor del Ciutadà) a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, període en el qual vaig intervenir en més de 1.200 casos.

En l’actualitat segueixo desenvolupant la meva tasca com a Mediador, tant a nivell privat de forma individual, com també en tant que soci d’IMI (Institut de Mediació Integral, SLP).

Paral·lelament, també segueixo desenvolupant la meva activitat mediadora en l’àmbit públic com a mediador homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i com informador del Servei d’Orientació a la Mediació (SOM) dependent de l’ICASF (Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat).

Podràs trobar més informació sobre la meva forma d’entendre la professió i la meva trajectòria professional a la secció “Sobre mi“.

Preguntes freqüents sobre Mediació

Què és la mediació?

És un procediment no jurisdiccional de gestió o resolució dels conflictes que sorgeixen entre persones, en les organitzacions o en la societat. És un procediment voluntari i confidencial que amb la concurrència d’un mediador imparcial i neutral intenta restablir la comunicació i el diàleg constructiu entre les parts conflictivitzades per tal que siguin aquestes les que arribin a acords i trobin la solució als seus problemes, discrepàncies o conflictes.

És efectiva la mediació?

Sí. Els acords assolits mitjançant un procediment de mediació seran tan efectius com les parts mediades ho vulguin. Els acords de mediació són fruit de la plena autonomia de la voluntat manifestada per les parts mediables durant el procediment. El mediador ha d’informar a les parts del caràcter vinculant de l’acord assolit i que per tal que aquesta vinculació tingui el seu efecte han d’instar la seva elevació a escriptura pública a l’objecte que l’acord sigui títol executiu.

Qui pot participar d’un procés de mediació?

En la mediació poden participar les parts implicades en un conflicte amb capacitats diferents i un interès legítim de disposició de l’objecte del procediment. En alguns supòsits la identificació de les parts mediables és ben senzilla: la parella de fet, els cònjuges o excònjuges. En altres mediacions resulta complicada, com per exemple en els conflictes veïnals o interculturals, i fins i tot els escolars.

Què passa si l’altra part no vol mediar?

La mediació es regeix pels principis de voluntarietat de les parts implicades, la imparcialitat, la neutralitat de la persona mediadora, la confidencialitat, el caràcter personalíssim dels actes i la bona fe de les persones intervinents en el procediment, mediador inclòs. D’aquests principis, el de voluntarietat és el primer i el que activa el procediment de mediació. La manifesta voluntat de les parts és la condició prèvia i necessària per tal que aquestes, responsabilitzant-se de les seves posicions, interessos i necessitats construeixin els acords i gestionin els seus conflictes. Sense la concurrència d’ambdues (o més parts) no és possible el procediment de mediació.

Quin tipus de conflictes poden gestionar-se a través de la mediació? En quins àmbits?

El denominador comú dels conflictes mediables equival a aquelles situacions en les quals les parts conflictivitzades han de seguir relacionant-se malgrat les evidents dificultats comunicatives. Els àmbits en els quals s’ha desenvolupat més la mediació són el familiar (en tota la seva extensió i varietat de situacions), el mercantil, el consumerista i el comunitari (també anomenat àmbit social). Altres àmbits naturals són l’escolar, el sanitari, l’intercultural, la mediació penal i restaurativa i la incipient mediació en l’administració pública.

La mediació familiar comprèn de forma específica:

1) Les matèries regulades pel Codi civil de Catalunya, que en situacions de nul·litat matrimonial, separació o divorci han de ser acordades en el corresponent conveni regulador.

2) Els acorda per assolir per part de les parelles estables en trencar-se la convivència.

3) La liquidació dels règims econòmics matrimonials.

4) Els elements de naturalesa dispositiva en matèria de filiació, adopció i acollida, així com les situacions que sorgeixen entre la persona adoptada i la seva família biològica o entre els pares biològics i els adoptants, com a conseqüència d’haver exercit el dret a conèixer les dades biològiques.

5) Els conflictes derivats de l’exercici de la potestat parental i del règim i forma d’exercici de la custòdia dels fills.

6) Els conflictes relatius a la comunicació i relació entre progenitors, descendents, avis, néts i altres parents i persones de l’àmbit familiar.

7) Els conflictes relatius a l’obligació d’aliments entre parents.

8) Els conflictes sobre la cura de les persones majors o dependents amb les quals existeix una relació de parentiu.

9) Les matèries que siguin objecte d’acord pels interessats en les situacions de crisis familiars, si el supòsit presenta vincles amb més d’un ordenament jurídic.

10) Els conflictes familiars entre persones de nacionalitat espanyola i persones d’altres nacionalitats residents a l’Estat espanyol.

11) Els conflictes familiars entre persones de la mateixa nacionalitat però diferent de l’espanyola residents a l’Estat espanyol.

12) Els conflictes familiars entre persones de distintes nacionalitats diferents a l’espanyola residents a l’Estat espanyol.

13) Els requeriments de cooperació internacional en matèria de dret de família.

14) La liquidació de béns en situació de comunitat entre els membres d’una família.

15) Les qüestions relacionals derivades de la successió d’una persona.

16) Els conflictes sorgits en les relacions convivencials d’ajuda mútua.

17) Els aspectes convivencials en les acollides d’ancians, així com en els conflictes per a l’elecció de tutors, l’establiment del règim de visites a les persones incapacitades i les qüestions econòmiques derivades de l’exercici de la tutela o de la guàrdia de fet.

18) Els conflictes de relació entre persones sorgides en el si de l’empresa familiar.

19) Qualsevol altre conflicte en l’àmbit del dret de la persona i de la família susceptible de ser plantejat judicialment.

20) Els conflictes relacionals sorgits en l’àmbit de les associacions i fundacions.

21) Els conflictes relacionals en l’àmbit de la propietat horitzontal i en l’organització de la vida ordinària de les urbanitzacions.

22) Les diferències greus en l’àmbit de la convivència ciutadana o social, per tal d’evitar la iniciació de litigis enfront dels jutjats.

23) Els conflictes derivats d’una diferent interpretació de la realitat degut a la coexistència de diverses cultures.

Quins avantatges presenta la mediació respecte d’un procés judicial de caràcter contenciós?

S’ha escrit molt sobre els avantatges del procediment de mediació respecte del clàssic recurs adversatiu o contenciós.

En la meva opinió l’avantatge principal rau en el fet que les parts mediables tenen tot el poder de decisió sobre les causes i els objectes del procediment. Controlen el procediment acompanyats per la persona mediadora des d’una posició imparcial i neutral.

El segon gran avantatges és econòmic, evidentment una mica més barata que un contenciós, però la rendibilitat del procediment rau en el fet que si les parts volen, poden tancar els desitjats acords de mediació en un termini de 60 dies.

El tercer avantatge és que els acords poden tenir força executiva.

Altres avantatges importants tenen molt a veure amb els intangibles però reals costos emocionals: sempre dic que a la taula de mediació ambdues parts s’han de respectar, han de dialogar ordenada i serenament -per això estem els mediadors- han d’expressar els seus sentiments i les emocions. Donar cabuda a aquestes expansions personals són dignificants i faciliten l’equilibri entre iguals.

Un altre avantatge fomentat pel sistema mediador consisteix en l’empoderament i la corresponsabilització de les persones que voluntàriament estan mediant.

Contacte

Voldries fer una consulta sobre Mediació?
No dubtis en contactar-me, estic a la teva disposició.

¡Gràcies!

El teu missatge ha estat enviat correctament, em possaré en contacte amb tu lo abans possible per comentar-ho.

En caso que no recibas respuesta en los próximos días, no dudes en escribirme un email a dalmaucarles@icab.cat o llamarme directamente al (+34) 656934857

¡Ho sento!

Se ha producido un error en el proceso de envío del formulario. Por favor, revisa que todos los campos se hayan rellenado correctamente.

Ciutats en les que treballo habitualment com a Mediador i Advocat en casos familiars i d'altres tipus:

Ofereixo els meus serveis com a Advocat Mediador, Advocat Mediació, Advocat casos familiars, Advocats de lo familiar i Advocat de Família en ciutats com Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell, Mataró, Santa Coloma de Gramanet, Girona, Sant Cugat del Vallès, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Viladecans, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Gavà, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Vic.