(+34) 656934857dalmaucarles@icab.cat
Carles Dalmau Logo

Modificació de la capacitat:
“Per a capacitats diferents, assistència, solucions i ajuts diferents.”

Incapacitació o "Modificació de la capacitat" de les persones

La Incapacitació persegueix un objectiu fonamental: la protecció i defensa legal de les persones que per les seves circumstàncies de discapacitat intel·lectual, malaltia mental, deteriorament cognitiu i del desenvolupament no poden valer-se per si mateixes.

“Totes les persones som iguals davant la llei i en virtut d’aquesta tenim dret a la protecció legal igual i a beneficiar-nos de la llei en igual mesura sense discriminació alguna”. Així ho indica l’article 5.1 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, redactada a Nova York el 13 de desembre de 2006 i ratificada per l’estat espanyol el 22 d’abril de 2008.

La capacitat d’obrar que posseïm és aquella facultat de la qual estem dotats per poder exercir aquests drets; defensar-los, manifestar-los, reivindicar-los… En definitiva, per poder realitzar tota mena d’actes i negocis jurídics amb eficàcia vàlida. En el nostre ordenament jurídic la plena capacitat d’obrar s’obté amb la majoria d’edat, als 18 anys. Juntament amb la majoria d’edat, és necessari que la persona tingui la capacitat d’autogovern. En aquest sentit, l’article 200 del Código Civil indica que “són causes d’incapacitació les malalties o deficiències persistents de caràcter físic o psíquic que impedeixin a la persona governar-se per si mateixa”. Alhora, l’article 199 del mateix Código Civil estableix que “ningú no pot ser declarat incapaç si no és per sentència judicial en virtut de les causes establertes a la llei”.

Aquesta realitat és complexa i diversa. D’ambdós articles es dedueixen els efectes en les persones que es troben en determinades situacions (malalties o deficiències físiques o psíquiques), que de forma permanent o persistent impossibiliten a aquestes el seu autogovern.

Que impossibiliten el seu autogovern vol dir que la persona que les pateix no pot governar-se per si mateixa i no pot protegir ni defensar els seus interessos i necessitats precisament perquè les causes són persistents.

Per aquest motiu, per la seva falta de capacitat o perquè posseint una capacitat diferent no pot atendre les seves necessitats i interessos o fer valer els seus drets, l’ordenament jurídic ha previst instruments de protecció, tals com els procediments civils de modificació de la capacitat de les persones o Incapacitació.

D’aquesta manera, la persona amb capacitat diferent ha de protegir-se sotmetent-se a una institució tutelar, ja de la seva persona, ja del seu patrimoni o d’ambdues coses. Això adoptarà la forma de la pàtria potestat (prorrogada o rehabilitada) dels seus pares, la tutela, la curatela o l’assistència.

És important remarcar que l’objectiu principal de la modificació de la capacitat o incapacitació és la protecció integral de la persona i el manteniment de la seva dignitat com a tal.

Per tal d’assolir l’anterior objectiu, algunes de les circumstàncies per les quals habitualment s’inicia un procés de modificació de la capacitat, tant en persones menors com en majors d’edat, són:

– Retard Mental (congènit o sobrevingut en circumstàncies com un accident)
– Autisme
– Síndrome de Down
– Malaltia mental
– Esquizofrènia
– Alzheimer
– Demència
– Parkinson (en fase aguda)
– Trastorn bipolar (en fase aguda)

 

Experiència en Procediments de Modificació de la Capacitat

Des de 1997, la meva experiència com Advocat especialista en Dret Civil i de Família, especialment tractant qüestions de Divorci en les quals sovint intervenien complexes circumstàncies familiars, van despertar en mi un gran interès i atenció cap a la defensa i protecció dels drets de les persones més vulnerables −sovint els fills dels cònjuges.

Posteriorment, en els 12 anys de servei com a Síndic de Greuges (Defensor del Ciutadà) de Sant Boi de Llobregat, els més de 1.200 casos en els quals vaig intervenir i la gran complexitat de moltes de les situacions que vaig tractar van estimular fortament la meva sensibilitat per la protecció i defensa de la dignitat de les persones.

En tots aquests anys la meva responsabilitat com a Patró de SOM – Fundació Catalana Tutelar m’ha permès desenvolupar una visió àmplia i contrastada, en vàries ocasions en primera persona, sobre les circumstàncies dels més de 560 tutelats de la Fundació, coneixent des d’una òptica profundament humana i personal les vicissituds de molts dels tutelats i de les seves famílies.

Sens dubte, tant la meva formació com el conjunt de vivències i aprenentatges acumulats com Advocat, Síndic de Greuges i Patró de Som Fundació m’han proporcionat un coneixement teòric i pràctic de gran valor en els múltiples procediments de modificació de la capacitat que he dut a terme fins avui dia.

Podràs trobar més informació sobre la meva manera d’entendre la professió i la meva trajectòria professional en la secció “Sobre mi“.

Preguntes freqüents sobre Incapacitació

Sota quines circumstàncies és aconsellable iniciar o promoure un procediment de modificació de la capacitat?

Quan les persones estan en situacions o tenen malalties o deficiències de caràcter físic o psíquic que els impedeixen governar-se per si mateixes. El procediment pot instar-se en el moment en què es tingui coneixement d’aquestes malalties o deficiències, físiques o psíquiques. Cada persona és única i irrepetible, cada situació i circumstàncies personals s’han d’estudiar i valorar-se abans d’iniciar el procediment. Les lleis són concises, els pronunciaments jurisprudencials i doctrinals acoten i matisen les malalties i les deficiències causants de les capacitats diferents de les persones.

Quin és l’objectiu principal d’un procés d’incapacitació?

L’objectiu del procediment de modificació de la capacitat és obtenir una sentència judicial en la qual es declari la capacitat modificada de la persona, els àmbits vitals modificats i el nomenament del càrrec tutelar, ja sigui persona física o jurídica que hagi de representar, complementar o recolzar la persona. Així doncs, la modificació de la capacitat té un marcat sentit positiu, ja que té com a finalitat possibilitar que les persones sense capacitat o amb capacitat modificada puguin actuar a través dels seus representants legals o amb la deguda assistència.

Per quins motius és aconsellable iniciar o promoure un procediment de modificació de la capacitat?

La raó principal per a promoure aquest tipus de procediments és protegir la persona amb capacitats diferents; defensar els seus drets i complir amb les seves obligacions. Proporcionar-li aquells recolzaments que precisi en cada moment, com expressió de la seva dignitat i per a que tingui qualitat de vida atenent els seus principis, interessos i necessitats. En el cas de la tutela, representar la persona; en el cas de la curatela, complementar la seva capacitat; i en el cas de l’assistència, a petició del propi interessat i sense mediar cap judici, el jutge nomena una persona física o jurídica per a que doni la seva ajuda per a la realització de certs actes o activitats en els àmbits personals i patrimonials.

Quines són les malalties o deficiències persistents de caràcter físic o psíquic causants d’incapacitació?

Amb la màxima prudència i atenent cada situació personal en particular i la discrecionalitat valorativa del Jutge, la valoració de la concurrència de causes incapacitants no és unànime. Entre d’altres, sense ser una llista tancada: deficiències mentals (trastorns intel·lectuals congènits o adquirits primerencament -retràs mental-); malalties mentals (trastorn bipolar, trastorns esquizofrènics, trastorns delirants o paranoia, depressió major, trastorns de la conducta alimentària com l’anorèxia nerviosa o la bulímia nerviosa); malalties degeneratives (Alzheimer, demència senil); les seqüeles d’un accident cerebral, vascular o per traumatisme.

Un cop incapacitada una persona, obtinguda la sentència, és irreversible el seu estat legal?

No necessàriament. Cada persona és realment única i irrepetible. Hi ha situacions (malalties i deficiències) reversibles. Les persones poden recuperar certes habilitats, coneixements, destreses i rutines que literalment les capaciten i doten d’aquella autonomia que les permet valer-se per si mateixes. La sentència de modificació de la capacitat no produeix efecte de cosa jutjada, si desaparegués total o parcialment la causa d’incapacitació, remetent els seus efectes, podria instar-se i acordar-se deixar sense efecte o modificar la incapacitació.

Qui pot iniciar un procés d’incapacitació?

La llei ho estableix clarament. En primer lloc, la pròpia persona la capacitat de la qual pretengui modificar-se, el seu cònjuge o qui es trobi en situació assimilable, els descendents, els ascendents i els germans. En defecte de les persones citades o enfront de la seva passivitat, serà el Ministerio Fiscal qui haurà de promoure la declaració. Precisament davant del Ministerio Fiscal, qualsevol persona que conegui els fets incapacitants pot posar-ho en el seu coneixement, com els funcionaris pública per raó del seu càrrec (per exemple, assistents o treballadors socials).

En el cas que es tracti d’una persona menor d’edat, la modificació de la capacitat únicament podrà promoure’s per qui exerceixi la pàtria potestat o la tutela.

Contacte

Tens algun dubte o t'agradaria fer una consulta sobre Incapacitació? No dubtis en posar-te en contacte amb mi.

¡Gràcies!

El teu missatge ha estat enviat correctament, em possaré en contacte amb tu lo abans possible per comentar-ho.

En caso que no recibas respuesta en los próximos días, no dudes en escribirme un email a dalmaucarles@icab.cat o llamarme directamente al (+34) 656934857

¡Ho sento!

Se ha producido un error en el proceso de envío del formulario. Por favor, revisa que todos los campos se hayan rellenado correctamente.

Ciutats en les que treballo habitualment en Processos d'Incapacitació o Processos de Modificació de la Capacitat de les Persones:

Ofereixo els meus serveis com a Advocat en procés d’incapacitació, Advocats incapacitats, incapacitació judicial, incapacitat legal, Tutela incapacitat i Curatela incapacitat en ciutats com Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell, Mataró, Santa Coloma de Gramanet, Girona, Sant Cugat del Vallès, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Viladecans, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Gavà, Esplugues de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat.